Aspekty prawne wolontariatu

Warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z takich świadczeń reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Ustawa określa między innymi podmioty, na których rzecz wolontariusze mogą wykonywać świadczenia oraz zasady współpracy z wolontariuszami (prawa i obowiązki obu stron).

Przepisy szczególne dotyczące specyficznych form wolontariatu znajdują się także w innych ustawach:

- zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez wolontariuszy zostały uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Wolontariusze mogą uczestniczyć w działalności ZOZów (także niepublicznych i nieprowadzonych przez organizacje pozarządowe) o ile spełniają wymogi dotyczące wykonywania zawodów medycznych określone w odrębnych przepisach.

- zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo- wychowawczej można realizować przy wsparciu wolontariuszy. Wolontariusz może uzupełniać działalność takiej placówki przez rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem oraz wsparcie pracy wychowawcy przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.
Więcej informacji o aspektach prawnych wolontariatu (Broszura Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)


W celu wzmocnienia systemowego podejścia do wolontariatu w 2011 roku została opracowana Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce, zawierająca wytyczne i rekomendacje, które mają być brane pod uwagę w planowaniu polityk publicznych w następnych dwudziestu latach. Dokument ten został przygotowany z uwzględnieniem prawa krajowego i wspólnotowego, dostępnych wyników badań oraz dokumentów strategicznych, w tym: Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego na lata 2011 - 2020 oraz raportem Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Więcej informacji w dokumencie.

Baza wiedzy o wolontariacie: www.wolontariat.org.pl

Free Joomla templates by Ltheme