Pomaganie jest piękne. ASOS 2014

POMAGANIE JEST PIĘKNE - AKTYWIZACJA SENIORÓW POPRZEZ WOLONTARIAT OPIEKUŃCZY

Projekt został zrealizowany w ramach Rządowego Programu „Aktywność Społeczna Osób Starszych” (ASOS) przez Fundację Hospicyjną. Głównym celem było utworzenie i rozwój wolontariatu opiekuńczego w domach pomocy społecznej w województwie pomorskim. Zaproszenie do wolontariatu skierowano do wszystkich chętnych, w tym przede wszystkim do seniorów.

Obecność wolontariuszy w ośrodkach ma na celu wsparcie pracy profesjonalnego zespołu opiekuńczego, poprzez towarzyszenie mieszkańcom i pomoc w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych i zajęciach terapeutycznych.


Najważniejsze etapy projektu

  1. Konferencja otwierająca projekt
  2. Wyłonienie przez dyrektorów ośrodków spośród pracowników kandydatów na koordynatorów wolontariatu
  3. Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu
  4. Rekrutacja wolontariuszy (szczególnie osób 60+)
  5. Szkolenia dla wolontariuszy prowadzone w domach pomocy społecznej, które przystąpiły do projektu
  6. Konferencja zamykająca projekt

Konferencja otwierająca
We wtorek 10 czerwca odbyła się konferencja, na którą zaproszeni zostali dyrektorzy pomorskich domów pomocy społecznej. Celem spotkania było zainteresowanie uczestników ideą wolontariatu opiekuńczego i zachęcenie do udziału w projekcie "Pomaganie jest piękne". W tym zadaniu wsparła organizatorów Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Hanna Zych- Cisoń, podkreślając ważną rolę wolontariuszy w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Zaprezentowane zostały również dobre praktyki współpracy z wolontariuszami w domach pomocy społecznej. O swoich doświadczeniach opowiedziały Agnieszka Cysewska, dyrektor DPS w Sopocie oraz Hanna Stencel, dyrektor DPS w Stężycy. Więcej informacji

Szkolenia dla koordynatorów
Zgłoszeni przez dyrektorów domów pomocy społecznej koordynatorzy wolontariatu uczestniczyli w szkoleniu, przygotowującym ich do pełnienia tej roli. Miało ono formę praktycznych warsztatów z elementami wykładu. Uczestnicy otrzymali materiały i wzory dokumentów, przydatne w organizacji pracy wolontariuszy.

Tematyka szkolenia objęła wszystkie najważniejsze aspekty związane z tworzeniem i prowadzeniem wolontariatu w ośrodku. Wśród nich znajdują się następujące zagadnienia: Rekrutacja, szkolenie i weryfikacja wolontariuszy; Aspekty formalno – prawne wolontariatu;Wprowadzenie wolontariusza i współpraca z  zespołem – rola koordynatora;Warsztat pracy koordynatora wolontariatu; Potrzeby podopiecznych. Rola wolontariusza; Budowanie motywacji i formacja stała wolontariuszy; Współpraca z wolontariuszami: zarządzanie sytuacjami trudnymi, zakończenie współpracy w wolontariacie.

Szkolenia dla wolontariuszy
Aby zaangażować się do pomocy w ośrodku w ramach wolontariatu opiekuńczego, każdy ochotnik musi odpowiednio się przygotować do swoich przyszłych zadań. Dlatego w każdym ośrodku zostały zorganizowane szkolenia, podczas których kandydaci do wolontariatu poznali specyfikę danej placówki, potrzeby jej podopiecznych, formy sprawowanej opieki oraz możliwości i zasady współpracy z wolontariuszami. Szkolenie obejmowało część teoretyczną i praktyczną, przygotowującą do konkretnych zadań.

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy były finansowane ze środków projektowych. Wszelkie informacje na temat rekrutacji wolontariuszy, formy i zakresu tematycznego szkoleń koordynatorzy otrzymali podczas swoich warsztatów. W zależności od potrzeb ośrodków, Fundacja zapewniła również wsparcie merytoryczne oraz wykładowców.

Ramowy program szkolenia dla wolontariuszy

Promocja projektu
Działaniom szkoleniowym i rekrutacyjnym towarzyszyła promocja projektu, w ramach której poprzez informacje w lokalnych mediach, foldery i plakaty, zachęcano do wolontariatu opiekuńczego w ośrodkach, biorących udział w tym przedsięwzięciu. Każdy ośrodek otrzymał odpowiednią ilość materiałów informacyjnych, by umieścić je w wybranych przez siebie miejscach.

Plakat promujący projekt

Jednym z elementów promocji było nagranie odcinka w ramach cyklu „Świat nie jest taki zły”, emitowanego przez TVP3 Gdańsk. Do udziału w programie i zaprezentowania swoich dobrych praktyk związanych ze współpracą z wolontariuszami (w tym z wolontariuszami 60+) zaproszono ośrodki uczestniczące w projekcie.

Konferencja zamykająca
Projekt zakończył się w grudniu 2014 roku. Jego podsumowanie odbyło się podczas konferencji zamykającej działania projektowe.

Free Joomla templates by Ltheme